Sivert Digernes

Fødd i Ørsta 1866

død i Kristiania 1899.

 

Journalist og skribent i Kristiania 1883 - 1900

 

Innleiing........

Oppvekst.......

Ætta.............

Kristiania 1.....

Lofoten ........

Kristiania 2 ....

Liv og lagnad .

Tida..............

Et Udskud......

En Stril..........

Juleøllet ........

Konkurence....

Illustrasjoner..

Bibliografi....

   

(Del 1 av denne novella var trykt i  Verdens Gang nr 80, laurdag 10. juli 1886. Del 2 kom i nr 83, laurdag 17. juli 1886)

 

E t U d s k u d.

Af  S. M. Digernes

 

Del 1

   Maisolen sendte sine Straaler ned over Byen; med Straalerne fulgte der Varme, lys og Haab, og de mange tusinde Mennesker, store og sma, gned sig i Hænderne og smilte fornøjet, fordi det var godt Vejr idag; ti det var den 17de Mai.

   Træerne oppe i Slotsparken og nedover langs Karljohan hadde aabnet sine grønne Knopper og sendte sin friske Duft ud i Morgenluften.

   Fra Fjorden blæste en svag Bris indover og viftede med tusinder af Flag, udhængte over hele Byen.

   Det var Feststeming, Jubel og Lystighed.

   Den laa ligesom i Luften og Smøg sig ind i Husene til Rigmændene i deres luksuriøse Værelser, til Ungdommen, som huskede, at i dag var de fri Skolen, og til de fattige Arbejdere, som glædede sig, fordi de i dag havde bare halv Arbejdsdag, den luftede med Vinden gjennem Gaderne og spredte sig blandt Smaagutterne, der gik omkring med sine smaa Flag og raabte: "Længe leve 17de Mai"

   Ogsaa nede i de trangeste Smalgader havde Solstraalerne fundet frem, og der sendte de sit Skin ind i en aaben, ubeboet Kjælder med ituslaaede Vinduesruder. Engang havde der nok boet en fattig Arbejderfamilie dernede, men selv for den havde der været for mørkt, og da den flyttede, vilde ingen mere leje "Bekvemmeligheden". Nu var den øde, vanskjøttet og forladt. Døren var udtaget, og inde paa Gulvet laa der en Haug af gamle Træmaterialer, Mursten og Kalk.

   Men henne i en Krog af Kjælderen, paa det bare Gulv med en Fjæl under Hovedet, laa en ynkelig forkommet Mandsskikkelse og sov.

   Det var et besynderlig udseende Menneske, lang, mager og fillet klædt. Det mørkgule Haar hang i lange Tjavser nedover Panden og skjulte næsten helt et Par mørke, indhulede Øjne; de tynde, blaa Læber var haardt sammenpressede, og rundt omkring voksede gule, flisede Skjægstubber. Da trengte en Solstraale helt hen i Krogen, hvor han laa; den strejfede over Ansiget - et magert Ansigt - han vaagnede, gned sine Øjne og gabede; men Hovedet var ikke rigtig klart, han sansede ikke og saa omkring sig med et forundret Blik, som om han vilde spørge, hvor han var. Men om en Stund stod det klart for ham altsammen, han rejste sig, tog sin tilsmudsede, gamle Hat op fra Gulvet og smøg forsigtig ud paa Gaden. "Oj, der var fælt dernede ! - Ja, nu husker jeg det, det var altsaa der, jeg lagde mig inat. Jøsses, hvor skal det ende med mig tilslut!"

   Han gik henad Gaden med ustø, vaklende Skridt; det brændte saa forunderlig i alle hans Lemmer, han var udmattet, havde Feber, eller hvad det var.

   "Hej, se "Lange-Rangelen", du!" skreg Smaagutterne, sprang efter og drillede ham. "Lange-Rangelen" var nemlig hans mest populære Navn, og blandt dem, som kjendte ham, var der egentlig faa, som vidste, at hans rette Navn var Nils Andersen. Af Fødsel var han Gudbrandsdøl, og det var nu mange Aar, siden han kom til Byen. Det havde været trangt for Forældrene derhjemme, bare en liden Pladsebod at leve af og smaat med Fortjenesten paa alle Kanter. Dette havde Nils ikke villet finde sig i, og saa havde han besluttet at rejse over havet. Der gik jo Rygter om, hvor let det skulde være at tjene Skillingen derborte i det store, rige Amerika. Men han havde ingen Ting at rejse med, og ingen vilde laane ham noget. Da var Nils bleven sint og havde svoret paa, at han ikke oftere skulde tigge om noget i Hjembygden, og en vakker Dag havde han saa forladt Hjemmet og rejst sydover forat søge Arbejde. Det var omtrent 30 Aar siden nu, og han havde været mange Steder siden den Tid. Penge havde han tjent; men de var gaaet med efter hvert; ti han drak og turede af og til og tænkte idetheletaget slet ikke paa at spare.

   Men da han tilslut var havnet herinde, da begynte det at blive værre og værre med Drikken, og efterhvert blev det ogsaa værre og værre for Arbejde. Folk pegede efter ham og kaldte ham Fyldebøtte og Kranglefant, og et sligt afskyeligt Menneske vilde ingen vide af. Hvem behøvede ogsaa det? Hvem behøvede vel at bry sig med Tanken om, at der kunde være Oprejsning endog for et sligt "forfaldent Subjekt?" Nej, det faldt vist ikke en levende Sjæl ind, og derfor mødte han ogsaa bare Ringeagt. Men det gjorde ham endnu hidsigere paa Drikken, saa nu var han sunken ned i den værste Elendgihed.

   Indtil i gaar havde han havt Tag over Hovedet hos en Ølkjører, han kjendte; men igaar var han jaget ud; Pengene, han havde lovet at betale naar han fik Arbejde, havde det altfor smaa udsigter med, derfor skulde han nu sørge for Hus selv. Saa havde han da trasket omkring hele Dagen og langt ud paa Natten uden Mad, uden Hus, indtil han havde fundet den tomme Kjælder og lagt sig der.

Ovenpaa et saadant Liv, en saadan Nat, kan det vel ikke være saa underligt, at Nils var opfyldt af et bittert Had, som han nu slæbte sig henad Gaden, Had til sig selv, Had til alle og alt, som omgav ham.

   Han vendte sig om mod Smaagutterne, jagede dem væk og gik videre. Han hadde intet Maal, intet Haab at Klænge sig til idag mer end ellers.

   Det forekom ham saa underligt, at alt ligesom bar Søndagspreg idag, men Søndag kunde det alligevel ikke være ti Butikerne stod aabne, og Folk gik ind og kom ud som ellers paa Hverdagene. En Sporvogn rullede forbi, og den var smykket med to smaa Flag, Kusken havde en splinterny Uniform, og alt saa saa høytidelig ud. "Hvad kan det være for en Dag idag?" tænkte Nils og gik videre. Men længer henne i en Tværgade mødte han et helt Tog af Gutter; foran sig bar de en blaa Fane med Guldfrynser, og bagefter den myldrede det med Flag i røde, hvide og blaa Farver. Der var bare Ansigter med Smil og Latter at se rundt omkring. Da hørtes der pludselig et Hurraraab fra dem i Spidsen; det forplantede sig bagover gjennem Rækkerne i skingrende, bølgeformig Lyd, indtil det døde ud langt henne i Gaden; men saa begynte det paa nyt i et eneste, langt Brøl, og denne Gang hørte Nils en, som raabte: "Leve 17de Mai!" og saa forstod han det altsammen. Massen myldrede forbi; men han blev gaende bagefter og grublede paa, hvorfor man egentlig skulde gjøre saa meget Leven bare fordi det var 17de Mai.

   Det var jo vor Frihedsdag, det vidste han, men hvad Nytte han selv hadde af Friheden, det forstod han ikke, kun det forstod han, at han ikke passede rigtig i denne glade Skare. Han svingede af og gik nedover mod Havnen. Den friske Duft derude fra Fjorden gjorde ham saa godt: ti Lungerne var saare og sygelige efter Nattesøvnen nede i den aabne Kjælder. Der borte paa den anden Side af Fjorden var der grønne Bakker, Aaser og Skog, som smilte saa forunderlig dejlig i Solskinnet, at det greb ham med en Følelse af, at det dog alligevel maatte være værdt at leve. Ja Livet, Livet! han kunde ikke slippe det endnu, det følte han, og dog var Livet hans eneste store Ulykke.

   Men, som han betragtede Træerne og Aserne, kom han til at tænke paa en liden graa, uanseelig Stue oppe i Gudbrandsdalen. Selv sidder han paa Dørstokken og leger med Katten, som ligger foran ham paa Stenhellen, strækker Poterne fra sig og vil gjøre sig det magelig i Solskinnet. Moderen sidder ved Siden af og græder, græder over Nils, fordi han har været ulydig, og saa siger hun til ham, at hvis han fremdeles vilde være ulydig og styg, saa kom han til at blive et Udskud. Nu huskede han denne lille Scene saa tydelig, som om den var hændt ham i dag.

   Et U d s k u d ! Var ikke Moderens Ord gaaet i Opfyldelse? Jo, et Udskud var han, og han bar Skildtet paa sig; han var ræd det selv, og andre Folk var ræd det; ti Ordene stod tydelig skrevne et Udskud

   ”Hej der! Hva er det, du glaner efter, gaa af Vejen !!” raabte det ved Siden af ham; det var en Bryggearbejder, som trillede Kasser nedover mod et Dampskib, der laa ved Bryggen. Nils gikk langsomt opover, men det var, som om Fødderne ikke længer vilde bære ham, der gikk Rystninger gjennem hele Kroppen, og han tjendte en forfærdelig Sult. Bede om noget ? Hm, sist han gjorde det, truede en ham med Politiet. Men hva skulde han saa gjøre ? Var der ikke en Gud til, som saa, hvor han led ? Han huskede endnu et Bibelsted, som han havde lært i sin Ungdom: ”Beder, saa skulle I faa, leder, saa skulle I finde”. Gjaldt ikke dette Løfte ogsaa ham, selv om han var et Udskud ? Men bede, det kunde han ikke, han havde ikke gjort det paa mange Herrens Aar; han saa defor bare op mod Himmelen og sukkede et langt, saart Suk

   Nedover Gaden kom der en ung, flot Herre og svingede med sin Stok; han saa saa munter og glad du, at Nils næsten fik Mod at bede ham om noget, og da de mødtes, stansede han og saa bønlig op til den fremmede med sine rødglinsende Øjne. Men den fremmede stansede ikke, han gik videre og fægtede i Vejret med Stokken. Da sukkede Nils endnu saarere og gik videre forbi en Restauration. Døren stod aaben, og han kunde se, at der sad tre Herrer inde ved et lidet Bord og drak Øl. Øl, ah, Tørsten brændte ham endnu mer, naar han tænkte paa friskt, velsmagende Øl!

   Den, som bare havde havt et eneste fyldt Glas, et halvt Glas, ja en eneste Draabe, aa hvor det skulde gjort godt! Han kunde have givet alt, hvad han stod og gik i, for aa faa Øl, men det var altsammen bare udslidte Filler, og han kunde ikke faa en Øre for dem engang. Han saa, hvor den brunrøde Væske skummede i Glassene, det pirrede ham endnu mer, og han kunde ikke vende Øjnene bort. Skulde han gaa ind? Øl fik han naturligvis ikke, men Penge, kanske fik han Penge; - nogle Øre fra eller til gjorde intet for dem derinde; men for ham gjaldt det Livet.

   Han traadte langsomt ind med bøjet Hoved. Stillede sig midt paa Gulvet og sukkede dybt, medens han af og til skottete til dem ved Bordet. ”Er den Fyren stum da?” spurgte en af dem.

   ”Nej, men han taler de Stummes Sprog, ser du vel”, svarede en anden og lo. ”Skaal, Pedersen! Leve Dagen!”

   Nils blev staaende og betragte dem, mens de drak. Det var tre rigtig flotte Herrer med Silkesløifer paa brystet, røde, hvide og blaa Frihed, Lighed og Broderskab. Ingen havde Lyst at give ham noget, det forstod han; ti de fortsatte Samtalen indbyrdes, lo og pratede og lod i det hele taget, som han ikke var tilstede.

   ”Skal du med i Fanetoget i Eftermiddag?” ”Javist skal jeg saa, skal du?” ”Ja da!” ”Ja, vi gaar naturligvis alle tre”, faldt den tredie ind, ”og saa maa vi endelig ikke glemme at synge; ”Har du hørt, hvad Svensken siger?”

   Hahaha! lo de andre og klinkede med ham.

   Men nu holdt Nils paa at tabe alt Haab. Skulde han gaa? Kunde han ikke vove et Skridt til, bede om Penge, bare nogle faa Øre, et Par Øre det kunde de vel ikke nægte ham. ”Har ikke Herrerne et par Øre til en fattig Mand?” sagde han og skjalv i Mælet. Der laa en usigelig Vemod i disse ord, som røbede den siste Rest av Haab om en Udvej. De drikkende Herer studsede og saa hen paa ham. Og da de saa en Taare rinde ned over hans brune, magre Kind, da lo de ikke længer. En af dem stak Haanden i Lommen efter sin Portemonæ og tog op et Halvkronstykke. Det begyndte at tø op i Nils, han skottede forsigtig hen til den blanke Sølvmynt, - og Synet blændede ham. Bare han fik en halv Krone af de andre ogsaa tre halve Kroner det blev til Middagsmad, til Øl og jo, der ledte den anden i Lommen, den tredie ogsaa, Vorherre havde bestemt hørt, at han sukkede til ham.

   Men i det samme kom Restaurationsjomfruen ind fra et Sideværelse; Nils kjendte hende saa halvejs fra før. ”Nej, er han kommen her, jøsses, hvor han ser du i dag!” Hun saa hen til dem ved Bordet. ”Aa giv ham bare ikke noget, jeg kjender den Person, jeg! Giv ham bare ikke noget; det er slet ikke Synd i ham; for han drikker op altsammen, jeg forsikkrer Dere, han drikker det op!”

   ”Ah, er Di en slig en Di”, sagde han med den halve Krone, ” er Di en slig en, ja saa skal Di ha Tak, jeg gir ikke mine Penger bor til sligt no’e jeg!”

   Han lagde Pengestykket paa disken. ”Værsgod, Jomfru, en Flaske til”. Men de to andre ved Bordet stak sine Penge til sig, tømte sine Glas og drog et Lettelsens Suk: ”Jasaa han er slig naa!” Da sortnede det for Nils; Sorg, Harm og Skuffelse overvældede ham, han vilde sige noget; men Struben snørede sig sammen, han blev staaende ubevægelig som truffen af Lynet, stirrede med mørke, hadefulde Blik paa Restaurationsjomfruen og fik ikke et Ord frem.

   Om en Stund vendte han sig om og gik, men det var med en Følelse, som om han hadde været ophøjet over al Nød og Sorg og saa pludselig var dumpet ned i den værste Afgrund af Elendighet og Hjælpeløshed.

   Men da han kom du paa Gden, strøg der et Vindpust forbi; det hvirvlede en Støvsky foran sig og blæste ham Sand i Øjnene, saa, han maatte lukke dem, og i det samme begyndte det at gaa rundt for ham. Fødderne svigtede, han holdt paa at falde bagover, mens Husene og Gaden og altsammen dansede rundt, og med det samme lo det ud fra Restaurationen: ”Jamen er han fuld!” Da sansede han sig, kastede endnu et vredt Blik indad døren og gik.

   Men han var for træt til at kunne gaa noget langt Stykke; nede i Palæhaven var der kanske en ledig Bænk, did vilde han gaa; ti nu maatte han hvile.

   Dernede fandt han ogsaa en Plads, satte sig og henfaldt i en døsig, halvt ubevidst Tilstand. Folk gik forbi ham uafbrudt, Herrer og Damer i pragtfuldt Toilette, simple Arbejdere i Hverdagsdragt, Løsgjængere i lurvede Klæder, næsten som hans egne, og Smaagutter med Flag og farvede Sløjfer; men alle syntes han saa stivt paa ham og sagde: ”Ah, er Di en slig en, Di!”

   Han blev siddende saaledes længe uden at røre et Lem; alle flygtige Indtryk og Tanker trængte sig med en Gang ind paa ham, men ikke en eneste kunde han tænke helt til ende; de kom og forsvandt i samme Øjeblik. Snart saa han blanke Femtiører danse foran sig i Luften, snart fyldte Ølglas og Flasker og en tyk Restaurationsjomfru med Pandehaar, der saa strengt paa ham, idet hun sagde: ”Lad ham bare ikke faa noget, jeg kjender ham, jeg!” og saa begyndte tilslut Menneskene, som gik forbi, og Træerne og Bænkene og altsammen at hvirvle sig om hverandre i en jagende, vild Dans; han rejste sig, greb i Rygstødet og saa, at altsamen laa lige lunt og roligt og smilede i den solrige Maidag. Men nu blev han ræd sig selv; var det da virkelig saa daarligt med ham, at han ikke kunde sanse sig længer? At sidde stille var altsaa ikke at tænkte paa, og at gaa, det var han for svag til.

   Da kom en ældre Dame forbi, med en liden Pige ved Haanden. Nils saa paa hende, ikke fordi han haabede paa noget; men i Blikket laa der alligevel en Bøn en gribende Bøn -, og den fremmede Dame stansede, tog op ti Øre og gav ham. Penge, Sølv! Det glinsede atter for Øjnene som oppe i Restaurationen hans store, brune Haand skalv, da han rettede den fram, og da det lille blanke Pengestykke laa i den, knyttede han den sammen, som var han bange for at miste, hvad han havde faat, og saa takkede han paa samme naive Maade, som et Barn gjør, naar det har faat noget rigtig rart.

   Nu havde han altsaa Penge; men det var bare ti Øre.

   Ti Øre, hm, ja det var akkurat til en Dram, det!

   Til en Dram? Nej denne Gang skulde han ikke være saa dum. Men hvad skulde han saa kjøbe? Brød? Tørt Brød for ti Øre! Hm, ja, han var jo sulten: men jo det hjalp ikke, denne Gang maatte han være fornuftig. Han havde rejst sig og begyndte atter aa strejfe af og til gjennem Gaderne. Han var bedre nu, syntes han; ti Bevidstheden om, at han ejede Penge det var bare ti Øre denne behagelige Bevidsthed holdt endog hans Legemskraft oppe. Tilslut stansede han i en Gade og læste paa et Skildt: ”Kr.ania Samlag for Udsalg af Brændevin”. Skulde han gaa ind? Sulten var han rigtignok, men en Dram var ogsaa god, han følte sig aldrig mere tilfreds, end naar han havde drukket en Dram. Dog kanske det var best, han ikke gik ind alligevel. Men ti Øre, det var akkurat til en Dram det og saa gik han ind.

   Aa, hvor Brændevinet gjorde ham godt: en Følelse af Velbehang rislede gjennem all Aarer. ”Nej”, tænkte han, ”der er ingen Ting saa godt som en Dram”. Bare han hadde en til, en eneste Draabe til; men mer havde han ikke, og mer kunde han ikke faa. Dog var han langt bedre tilmode nu og glemte for et Øjeblik hele sin fatale Stilling. Han satte sig hen til et Bord, støttede sig med Ryggen mod Væggen og sovnede. Men da kom en Betjent hen til ham, greb ham i Skulderen og betydede ham, at der ikke var noget Soveværelse derinde. Nils saa forundret op, og en mat Glans lyste du af hans Øjne: han rejste sig tung og dorsk, gik med slæbende Skridt over Gulvet og forsvandt, idet Døren lukkedes efter ham.

 

forts.: del 2