Sivert Digernes

Fødd i Ørsta 1866

død i Kristiania 1899.

 

Journalist og skribent i Kristiania 1883 - 1900

 

 

       

(artikkel i VG  13. mars 1890)

 

Fiskets Ordning

Fra vor rejsende Medarbejder

 

S v o l v æ r,  Mars.

   Naar Fiskerne er ankommet til Lofoten og har ordnet sig saa godt, det er muligt i de trange Hytter, søger de først og fremst for at faa udleveret Numere, der paaslaaes Baadene og uden hvilke ingen har Ret til at drive Fiske. Hvert Vær har som Mærke et eller andet Bogstav og sin egen Numerrække, men naar nogen vil flytte fra det ene Sted til det andet – noget der paa Grund af Fiskets vekslende Gang er meget almindeligt – faar de dog beholde sit oprindelige Numer, der noteres af Opsynet i det Vær, de er tilflyttet. Fiskernes Fordeling paa de over 20 forskjellige Vær er meget ujevn. Det største antal har Henningsvær, Svolvær og Stamsund, hvor der paa hvert enkelt Sted kan ligge 3-5000 Fiskere. Naar hertil kommer andre Tilrejsende, Fartøjernes Besætning og de Fastboende, bliver det hele en anseelig Menneskemasse. Naar Fisket paa et Sted slaar usædvanligt godt til og Tilflytningen som Følge deraf bliver mere end almindelig stor, kan det nok falde vanskeligt at skaffe Husrum for alle, og hvis ikke Fiskernes Fordringer til Kummelighed og ”huslig Hygge” var saa smaa, som de er, vilde det være rent umuligt.

  Fisket drives med Garn, Line eller Dybsagn. Dette siste Redskab benyttes dog kun af et forsvindende (lite?) Antal,  gjennemsnitlig omkring 10 Procent af samtlige Fiskere. Tildels bruges Dybsagn ved Siden av Line. En Garnlænke kan bestaa af op til 40 Garn,

 

 

og har da i Sjøen en Længde af omkring 240 Favne. Linerne, der enten staar over om Natten (Natliner) eller sættes og drages om Dagen (Dagliner) kan være op til 1400 Favne lange med 2000 Angler og bestaar av flere ”Stamper”, som det kaldes. En Stamp Line er i Regelen 3-400 Favne. Som Agn bruges Skjæl, saltet Blæksprut eller fersk Sild, som besørges tilført inde fra Fjordene med endel Smaadampskibe.

  Paa enkelte Steder har Garn- og Linebrugere ude paa Sjøen hver sine bestemte Fiskepladse, og sættes for Eksempel en Line paa den for Garnene anviste Strækning, bliver vedkommende Fiskere ilagt Mulkt.

  For at forebygge, at enkelte Baadlag skal komme tidligere ud paa Fiskepladsen end andre og ved Dragning af natstaaende Liner eller Garn volde Ulemper mod andres Børnskab, er der sat et vist Klokkeslet for Udroing om Morgenen, der varierer efter som Dagene længes. Paa denne Tid foregaar udroningen præsis Klokken 6. Baadene ligger da færdige, og saasnart Signalflaget hejses, bliver der Kaproning udover Havnen. Om Kvælden har ingen Lov til at Sættet Redskaber efter Klokken 7.

   Men trods de forskjellige Paabud og Regler, Fiskerne har at rette sig efter, kan det ikke forhindres, at der tildels kommer Uorden og Virvar i Bedriften – den enes Børnskab floker sig sammen med den andens, der rives og skjæres istykker- og saa bliver der Tvistigheder og Processer bagefter.

 

*******

Notat:

børnskap – dialektisk uttrykk: fiskeutstyret og reiskapen som høyrer til ombord i ein båt.

favn  - lengdemål, i denne samahangen =  ca. 188 cm (1400 favner = ca 2600 m)

 
 
Redigert av Martin Furseth, mars 2012