Sivert Digernes

Fødd i Ørsta 1866

død i Kristiania 1899.

 

Journalist og skribent i Kristiania 1883 - 1900

 

 

       

(artikkel i VG  30. april 1890)

Opsynet

Fra vor rejsende Medarbejder

 

S v o l v æ r.

   Ved en Bedrift som Lofotfisket, hvor saa mange tusen Mennesker stimler saman for at søge Næring og kafse hver til sig, er et ordnet Politivæsen en absolut Nødvendighed, og det indser Fiskerne selv bedre end nogen anden.

   Opsynet har nu været i Virksomhed hver Vinter i over 80 Aar ifølge Lov om Lofotfiskeriet af 1857. Det bestaar foruden af Opsynschefen af Opsynsbetjente, i Regelen en for hvert Vær, og Opsynsmatroser, hvoraf hver Betjent har en eller flere til sin Raadighed. Som Politimyndighed har Opsynet at opretholde Orden, hindre Overtrædelser af Loven og, naar saadanne begaaes, drage vedkommende til Ansvar. Desuden har det at paase god Skik og Orden i alt, hvad der angaar Havnevæsenet, holde Rede paa Fiskets Gang og give telegrafiske Meddelelser der fra Vær til Vær. Naar Fisket er usædvanligt godt paa et enkelt Sted, som nu inde i Østnæsfjorden iaar, kan Arbejdet ophobe sig i den Grad, at vedkommende Betjent faar liden Hvile baade Nat og Dag. Er der «delt Hav», det vil sige en Strækning for Line og en for Garnfiske og Fisken fortrinsvis holder sig paa den ene af disse Strækninger, kan Garnfolkene for Eksempel, hvis Fisket foregaar paa Linehav, komme strømmende til i hundrevis: - Vi sætter ulovligt, men vi betaler Mulkten – her er den! Lad os bare blive ekspederet! For hver enkelt skal der udfærdiges to Mulktdekreter, og den arme Betjent skriver, saa Sveden hjagler den ganske Dag.

   Jeg besøgte en Dag Chefen for Opsynet, Hr. Marinekaptejn Knap, gjennem hvis Hænder alt vedrørende den indviklede Administration skal vandre, og fandt ham begravet mellem umaadelige Dynger af Breve, Dokumenter og Telegrammer.

 

 

 

 

 

   - Ja, De faar vel Arbejde for en god Stund med det her, mente jeg og pegte paa Dyngerne.

   - Skal virkelig alt dette være færdig til imorgen?

   - Ja, med næste Post faar jeg Hænderne fulde igjen.

   Min Samvittighed tilsagde mig at gjøre vor Samtale saa kort som muligt, trods al den Forekommenhed jeg mødte.

   Der er fra det Offentliges Side gjort meget til Ivaretagelse af Fiskernes Tarv her i Lofoten, men det er ikke tilstrækkeligt. Lofotfiskeriet er en Bedrift af saadant Omfang og saa stor Betydning for vor nationale Velstand, at det ikke kan sammenlignes med noget at vore andre Fiskerier, der indskrænker sig til en saa liden Kyststrækning, og man maa derfor kunne finde sig i, at det kræver forholdsvis store Opofrelser. Med Hensyn til, hvad der henhører under Opsynet paakræves der endnu mange Forbedringer.

   Hvad Opsynets Funktionærer særlig føler Savnet af er en liden Dampbaad, hvormed de hurtig kunde befordres til de Steder, hvor deres Assistance mest trænges. De vilde da ogsaa sættes istand til letter at kunne kunne kontrollere Lovens Overholdelse med Hensyn til for tidlig Udroning, for sen Sætning, ulovlig Fangst hvor der er delt Hav osv. Ligesom Chefen eller en anden dertil kompetent Mand tildels kunde rejse ud og vejlede Fiskerne, blandt andet med Hensyn til Havets Temperatur paa de forskjellige Dybder – det lader jo til, at denne vil spille en fremtidig Rolle i Fiskeribedriften. Alle, der er kjendt med Forholdene under Lofotfisket, maa være enige i, at her gjælder det et baade tidsmæssigt og nødvendigt Foretagende.

 

*******

 

 
 
Redigert av Martin Furseth, mars 2012